VTU - တမ္ဗလာ စကင္စက္ ULTRASONIC SIEVING SYSTEM

VTU - တမ္ဗလာ စကင္စက္

ULTRASONIC SIEVING SYSTEM

 VTU Tumbler

သည္ အထူးျပဖန္တီးထားေသာ ရွေထာင့္သံုးဘက္ ေရြွ႔လ်းစနစ္ေျကာင့္ အေျခာက္ခံထားေသာေပါင္ဒါမွဳန္႔မ်ားနွင့္ အေစ့အစံထုတ္ကုန္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ ႏွင့္ ဖယ္ထုတ္ရာတြင္ အထူး ေကာင္းမြန္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သန္႔စင္ထားေသာ၊ အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးေသာ၊ စကင္ျပဳလုပ္ရခက္ခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အမိ်ဳးအစား အမ်ိဳး ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည္။  FDA အသိမွတ္ျပဳ ေရာ္ဘာလံုးမ်ားနွင့္ Ultrasonic စနစ္  VTU Tumbler သည္ ၂၀ မိုက္ခရြန္အထိ စစ္ခ်နုိင္ပါသည္။ ATEX အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္နွင့္ FDA စံရည္ညြန္းမ်ားကို သီးျခားေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။  DR-Sonic ကို အခ်င္း ၉၀၀မမ မွ ၂၄၀၀မမ အထိရွိနိုင္ပါသည္။

ေမာ္ဒယ္: VTU-900, VTU-1200, VTU-1500, VTU-2000, VTU-2400

ဒီဇိုင္း အသြင္အျပင္ပံုစံ

ထိန္းညိွနိင္ေသာ ရူေဒါင္သံုးဘက္ ေျပာင္းေရြွ႕နိုင္ေသာဒီဇိုင္း

အစိတ္ပိုင္းအားလံုးကို သံေခ်းမတက္ေသာစတီး(၃၀၄)ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္(AISI)

တိုင္းေရာ့(Tie-Rod)၊မူလီအဖံုးစနစ္ နွင့္ ေမ်ာ႔ျကိုးသံုးလည္ပတ္စနစ္

ခ်ိတ္္ဆက္ထားေသာထြက္ေပါက္

ေကာင္းမြန္လြယ္ကူေသာ ဇကာသန္႔စင္စနစ္

သံုးစြဲမ်ား၏ေတာင္းဆိုမွဳအလိုက္ စက္ရုပ္သိမ္းမွဳစနစ္တပ္ဆင္ထည့္သြင္းေပးပါသည္

အသံုးျပဳပံု

အရြယ္အစားအလိုုက္ အေျခာက္ခံထားေသာ ေပါင္ဒါမွဳန္႔မ်ားကိုခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း

- အေျခာက္ခံထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဖုန္မွဳန္႔မ်ားမရွိေအာင္ စစ္ထုတ္ျခင္း

အားသာခ်က္မ်ား

-  စကင္ မ်က္နွာျပင္ per  m² ထက္ ငါးဆ ပိုမို၀န္ဆန္႔လာပါသည္။

-  ဇကာစနစ္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၉၅ မွ ၉၉ ရာခိုင္နွုန္းထိပိုမိုထိေရာက္လာပါသည္။

- ဇကာသန္႔စင္အဆင့္ကို အစားထိုးရာတြင္လြယ္ကူပါသည္။

- ခိုင္ခံေသာတည္ေဆာက္ပံုေျကာင္႔စိတ္ခ်ယံုျကည္စြာအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

- အသံဆူညံမွဳနည္းပါးပါသည္။

အသံုးျပဳေသာနယ္ပယ္မ်ား

-  စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္း

-  စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျပန္လည္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း

-  ေရနံ၊ သတၱဳ နွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း

-  လုပ္ငန္းသံုး သတၱဳမွဳန္႕ လုပ္ငန္း

-  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

-  ဓာတုပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပလက္စတစ္လုပ္ငန္း

-  သုတ္ေဆးလုပ္ငန္း

- စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း

VTU Tumbler is characterized by its special three-dimensional movement which makes it incomparable in the selection and dedusting of dry powdered or granulated products. Especially suitable for multi-stage separation of fine, lightweight and difficult to screen products. This machine can use meshes down to 20 microns and anti-clogging systems for the meshes composed of FDA-certified rubber spheres or ultrasound systems. ATEX certification and FDA conformity is available on request. DR-Sonic offers diameter 900mm to 2400mm.

Models: VTU-900, VTU-1200, VTU-1500, VTU-2000, VTU-2400

Design characteristics:

- Adjustable three

- dimensional movement

- All contact parts in Stainless Steel 304 (AISI) - Tie-rod and bolt clamping system & belt drive - Connectable discharge outlets - Standard mesh cleaning system - Mechanical deck lifting system (upon request). Use: - Classification of dry fine powder by particle size - Dedusting fine dry materials. Advantages: - Capacity upto 5 times greater per m² of screening surface - Extremely high sieving precision quality upto 95 to 99% - Quick replacement of sieving deck with deck lifting system - High reliability because of its solid structure - Low noise. Industries : - Food & Beverages - Waste & Recycling - Oil, Mining & Minerals - Metal Powders - Aggregates & Construction - Chemicals & Plastics - Coatings - Agriculture.

 

DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
ABOUT US
DR- Sonic Engineering Co., Ltd ယေန့ေခတ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည္။ က်ြနု္ပ္ တို့ ကုမၸဏီ သည္ Ultrasonic နည္းပညာကိုျပည္တြင္း(ထိုင္း) တြင္သာမက ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကိုပါေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အရည္ေသြးျမင့္မ်ားေသာ ( ဥေရာပ ထုတ္) စက္ပစၥည္းမ်ားကို သင့္တင့္ေသာ ေစ်းနွုန္းျဖင့္ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
က်ြန္ုပ္တို႔ သည္ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည္စက္ရံုမ်ား၊ အလိုေလွ်ာက္စနစ္သံုး စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပလက္စတစ္ လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား အထည္လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား၊ အလွကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ား၊ ထုပ္ပိုးမွဳ လုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ား နွင့္ အေထြေထြ စက္မွဳလုပ္ငန္း အမ်ားစုအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးေနသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခက္အခဲ ျဖစ္ ခဲ့ပါကလဲ on-site ၀န္ေဆာင္မွဳျဖင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလဲ အဆင္သင့္ရရွိနိုင္ပါသည္။

မွ အေျခေနအမ်ိဳးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုုတ္ကုန္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔့ျပန္႔ ေထာက္ပံေပးလ်က္ရွိပါသည္။

DR-Sonic click here Engineering Co., Ltd.သည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ မတည္ရင္းနီးေငြြ ဘတ္ ၁၀ သန္း ျဖင့္စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည္ ေခတ္မီေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲသူတို့၏လုိအပ္ခ်က္အတိုင္းျပည့္မွီေအာင္ ေထာက္ပံေပးနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို သက္သာေသာေစ်းနွဳန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့နိုင္ရန္မွာ က်ြန္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အသင့္ရွိေသာ စက္ပစၥည္း နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ျပႆာနာ မ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္

CONTACT US 

DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
Address
10, PRAWIT LAE PHUAN SOI 16 BANGCHAK, PRAKHANONG BANGKOK 10260, THAILAND
Phone
+66 2746 1869, +66 81 735 5453
E-mail
am.drsonic@gmail.com
Website
drsonic.aecgateway.com, www.drsonics.com 

ยูโรป้าบ๊อกซ์ Europa Box

อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ ยูโรป้าบ๊อกซ์, ฝาขอบตั้ง 4"x4", แฮนดี้บ๊อกซ์ Handy Box, คอนเนคเตอร์ Connector : ที.แอล.เอส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

 


อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ ยูโรป้าบ๊อกซ์   ดูเพิ่มเติม...click

 


อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า Steel city Lightning Protection จำหน่ายอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์สายล่อฟ้า อุปกรณ์ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า อุปกรณ์ระบบสายล่อฟ้า มีมาตรการด้านความปลอดภัยสูง มีความทนทานอายุการใช้งานยาวนาน ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สถาบันวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ STEEL CITY ผ่านการทดสอบด้านการต้านทานความร้อน

 • หัวล่อฟ้า 3 แฉก, เสาล่อฟ้า, ฐานเสาล่อฟ้า (Air terminal, air terminal rod, air terminal base)
 • กราวด์เทสบ๊อกซ์, สปลิทโบลท์, ยูแคล้ม 2 สกรู, หางปลาทองแดง (Ground test box, test box, split bolt, U-clamp 2 screws, terminal lug)
 • กราวด์หรอด, ข้อต่อกราวด์หรอด, แคล้มหัวใจ, กราวด์แคล้มทองแดง (Ground cable clamp, coupling ground clamp)


ข้อดีข้อเสียต่างกัน


 • แบบเหล็ก
  แข็งแรง , มีให้เลือกหลายแบบ ตื้น , ลึก , ก้นทะลุ ใช้งานหลายวัตถุประสงค์
  แต่อาจเป็นสาเหตุของการลัดวงจรได้ในระหว่างการซ่อมหรือถ้าติดตั้งไม่ดี
 • แบบพลาสติค
  สวยงาม ป้องกันการลัดวงจระหว่างซ่อมได้
  แต่ติดตั้งยากกว่า เพราะถ้าวางท่อไม่ตรงช่องในตอนติดตั้ง
  ปลายท่ออาจไม่โผล่ ร้อยสายลำบาก
  หูยึดน๊อตถ้าหักด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามหลังการติดตั้ง กล่องนั้นใช้งานไม่ได้เลยท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com
ที.แอล.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เราคือ STEEL CITY ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ EMT, อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ IMC, จำหน่ายส่ง อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ EMT, อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ IMC, ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟมีทั้งชนิดโครงสร้างเหล็กปั้มขึ้นรูป ชนิดโครงสร้างอลูมิเนียมฉีด ไปจนถึงอุปกรณ์ฟิตติ้งท่อชนิดกันระเบิด Explosion Proof Conduit Fitting พร้อมอุปกรณ์ในระบบป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์สายล่อฟ้า หัวล่อฟ้า อะไหล่อุปกรณ์สายล่อฟ้า หัวล่อฟ้าภายใต้เครื่องหมาย STEEL CITY ผลิตภัณฑ์จากบริษัท ทีแอลเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นที่เชื่อถือในวงการได้รับความไว้วางใจจากโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ มาแล้ว อาทิ โครงการรถไฟฟ้า โครงการศูนย์การค้า มหาวิทยาลัยชั้นนำ บริษัทโทรคมนาคม สนามกีฬา อาคารสูง คอนโดมิเนียม
จำหน่ายอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า ล่อฟ้า หัวล่อฟ้า ล่อฟ้าแรงสูง ระบบล่อฟ้าผ่า อุปกรณ์สายล่อฟ้า อุปกรณ์ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า อุปกรณ์ระบบสายล่อฟ้า อาทิ สามแฉกล่อฟ้า เสาล่อฟ้า ฐานล่อฟ้า แคล้มทองเหลือง แคล้มพีจีเดี่ยว แคล้มลูกตาล แคล้มหัวใจ กราวทองแดง จำหน่ายอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ Conduit Fitting & Wire Fitting และ ยูโรป้าบ๊อกซ์ Europa Box HDG Conduit Fitting ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ฟิตติ้งท่อคอนดูท อาทิ พูลบ๊อกซ์ บ๊อกซ์กลมกันน้ำ เอาท์เลทบ๊อกซ์ เอฟเอสบ๊อกซ์ แฮนดี้บ๊อกซ์ สแควบ๊อกซ์ สแควร์บ๊อกซ์ ฝาปิดสแควร์บ๊อกซ์ ฝาปิดแฮนดี้สแควบ๊อกซ์ ฝาปิดสแคว ฝาเสริมพูลบ๊อกซ์ คอนเนคเตอร์ คุปปิ้ง EMT


steel city thailand, ล็อคนัท Locknut, สแควบ็อกซ์ Square Box, สตีล ซิตี้ STEEL CITY, แฮนดี้บ็อกซ์ Handy Box, คอนเนคเตอร์ Connector, ยูโรป้าบ๊อกซ์ Europa Box, โอ.ที.บ๊อกซ์ OT Box, อุปกรณ์ร้อยท่อสายไฟ EMT IMC, ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า ล่อฟ้า หัวล่อฟ้า ล่อฟ้าแรงสูง ระบบล่อฟ้าผ่า อุปกรณ์สายล่อฟ้า บริษัท ที.แอล.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสนใจติดต่อ
สเท็ป อินฟินิตี้ หจก.
ที่อยู่ : 370 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม 10200
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2280-4343
Fax : +66 2629-2647-8
Email : sales@tlsengineering.com
เว็บไซต์ : steelcitythailand.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.tlsengineering.com

ชนิดของถังเก็บน้ำ

1. ถังเก็บน้ำสเตนเลส ทำมาจากสเตนเลสเกรดสูง ดังนั้นจึงหายห่วงเรื่องเกิดสนิม มีความทนทาน ผิวมันวาว หรูหรา สวยงาม มีขาตั้ง และรูถ่ายน้ำที่ก้นถัง ทำให้สะดวกในการล้างทำความสะอาด แต่ถังเก็บน้ำชนิดนี้มีข้อจำกัดเรื่องกรด-ด่าง ต้องใช้กับน้ำสะอาดเท่านั้น เพราะไม่ทนต่อน้ำกร่อยหรือน้ำบาดาล

2. ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ำชนิดนี้ราคาค่อนข้างสูง แต่ก็ถือว่าคุ้มราคาเพราะมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา รับแรงดันได้ดี ไม่เกิดสนิม ไม่เป็นพิษกับน้ำ ใช้ได้กับทั้งน้ำสะอาดและน้ำกร่อย สามารถติดตั้งทั้งบนดินและใต้ดิน ข้อจำกัดของถังเก็บน้ำชนิดนี้คือจะไม่มีขาตั้ง ดังนั้นอาจไม่สะดวกในการทำความสะอาด

3. ถังเก็บน้ำพลาสติก มีความยืดหยุ่นกว่าแบบไฟเบอร์กลาส ไม่แตกหักง่าย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ราคาถูก สามารถตั้งกลางแดดได้ น้ำไม่ร้อน ไม่เป็นสนิม ไม่กรอบแตก ใส่น้ำได้ทั้งน้ำประปา น้ำฝน น้ำคลอง น้ำบาดาล สามารถติดตั้งได้ทั้งบนดินและใต้ดินทุกชนิด แต่เนื่องจากถังเก็บน้ำชนิดนี้มีอายุการใช้งานสั้น ถ้าตั้งไว้กลางแจ้งและใช้ไปนาน ๆ อาจจะเกิดตะไคร่น้ำได้ ดังนั้นต้องหมั่นทำความสะอาด การใช้ถังสีเข้ม เช่น สีน้ำเงิน สีดำ ก็ช่วยได้เช่นกัน
 


จำหน่ายถังน้ำ DOS ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังน้ำ ELIXIR ถังน้ำ PE  ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสีย 
ถังดักไขมัน จำหน่ายปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำสเตนเลส อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.


 

 

 

 

ถังเก็บน้ำ Dos รุ่น CHB-Dos


   รูปแบบ Design ใหม่ ที่เน้นความลงตัวกลมกลืนกับธรรมชาติ ด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการให้คุณสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติเพิ่มความสวยงาม ด้วยลวดลายผิวนูนดอกชบาให้อารมณ์ศิลป์อย่างมีระดับ จึงนำถังผสานกับลวดลายธรรมชาติ เพื่อสร้างเสน่ห์ เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้บ้านคุณน่าอยู่

รายละเอียดสินค้า
- สีแซนดี้ บราวน์ (Sandy Brown)
- วัสดุเกรดพิเศษ
- รับประกัน 20 ปี *ตามเงื่อนไขในบริษัท*
- Outlet Design ข้อต่อน้ำออก-ระบายตะกอน วัสดุทองเหลือง ทนทานตลอดอายุการใช้งาน
- ตัวถังช่วงล่าง Strong Curve ผสานความรู้ทางวิศวกรรม แนวเส้นเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน มากกว่าถังทั่วไป
- ด้านบนถัง Modern Design สวยงาม ทันสมัย และไม่มีน้ำขัง พร้อมฝาถังแบบเกลียวปิดสนิท กว่าแบบธรรมดา
- เพิ่มปริมาตรความจุ มากกว่าความคุ้มค่าและประหยัด ด้วยความจุมากถึง 1180 ลิตร (ที่ระดับใช้งาน) มากกว่าถังทั่วไป
- ตัวถังแข็งแรงมากเป็นพิเศษ ด้วยการออกแบบลอนถังที่ถี่และหนา เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม สามารถรับแรงได้สูงกว่าถังน้ำทั่วไป
- Inlet Design ข้อต่อน้ำเข้าบริเวณด้านล่างถัง วัสดุทองเหลือง ทนทานตลอดอายุการใช้งาน
- ด้านล่างถัง Modern Design ใส่ใจทุกรายละเอียดแห่งความงามของถังน้ำตลอดทั้งใบ
- พื้นผิวลายนูนดอกชบา ลายดอกชบาชนิดลายนูน 3 มิติ ให้อารมณ์ศิลป์อย่างมีระดับ ตลอดช่วงบนของถัง
- โครงสร้างหนากว่าถังทั่วไปพิเศษเหนือกว่าด้วยการผลิต ใช้วัสดุพิเศษ ตัวถังเพิ่มความหนามากว่าถังทั่วไปถึง 20%
- สุนทรีย์ศาสตร์แห่งงานศิลป์ สวยงาม โดดเด่นสไตล์ธรรมชาติ สมบูรณ์แบบทุกรายละเอียด ลงตัวทุกองค์ประกอบ
- แถมลูกลอยทองเหลือง ขนาด 3/4

 

 

 


------------------------------

 

 

 

 

ถังเก็บน้ำ Dos รุ่น DC-GD


     ถังบำบัดน้ำเสีย ที่รวมหลักการเกรอะ และการกรองไร้อากาศไว้ในถังใบเดียวกันจึงเหมาะสมสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียทุกชนิดในบ้านคุณ ทั้งจากการชำระล้างในครัวเรือนหรือจากสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่ายให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดี ก่อนทิ้งระบายสู่ท่อสาธารณะต่อไป เหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป,อาคาร และสำนักงานต่างๆ

รายละเอียดสินค้า
- เหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป, อาคาร, สำนักงานต่างๆ
- สีเทา
- วัสดุที่ใช้ผลิต Poly Composite
- รับประกัน 1ปี ตามเงื่อนไขบริษัท
- รูปทรงถังแบบ NET-TECH เฉพาะถังบำบัดน้ำเสีย Dos Compact ขนาด 3000-6000 ถังเก็บน้ำ ลิตร
- Outlet Weir ท่อภายในช่วยป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
- MSC Cover ให้ความกลมกลืนกับทุกพื้นผิว ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องสนิมเพราะสามารถปูทับได้ทุกวัสดุ เพื่อความสวยงาม เรียบร้อยบริเวณปากถัง
- Flexible Joint ช่วยป้องกันท่อแตกหักจากการชำรุด
- Plastic Media high Surface ตัวกลางชนิดใหม่ พื่นที่ผิวสูงให้ประสิทธิภาพในการบำบัดดีกว่าเดิม
- HIP Cover ผลิตจากวัสดุ NYLON-6 พลาสติกทางวิศวกรรมที่ทนทาน ไม่เป็นสนิม ติดตั้งง่าย
- Seed เชื้อแบคทีเรีย

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://arunservice.brandexdirectory.com
นี่คือภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The Catalogue

 

  

 

**** โปรโมชั่น เดือน กย.-ธค.61 *****
- จัดส่งฟรี ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ระยะการจัดส่ง 1-2 วัน
- จัดส่งต่างจังหวัดฟรี ระยะการจัดส่ง 7-10 วันทำการ
- จัดส่งทั่วประเทศ
*** พิเศษ!! ติดตั้งกับทางบริษัท มีส่วนลดค่าติดตั้ง 500 บาท โปรโมชั่นติดตั้งถึง 31 ธ.ค.61( เฉพาะกรุงเทพ) ***

#สั่งเยอะลดได้อีก #ราคาส่งไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

 


สนใจติดต่อ
อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.
14/15-18 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +662 398 9377-8 , +662 361 5025-6 , +668 5959 9960
โทรสาร : +662 361 5025-6
อีเมล : Arunservice@hotmail.com
arunservice.brandexdirectory.com
www.arunservice.com
www.ถังน้ำ-ท่อน้ำ.com
www.arunservice.net
www.facebook.com/arunservice1

รับออกบัตรรับรองพระแท้

 พระพุทธโธน้อย (พิมพ์เล็ก หน้าตุ๊กตา), รับออกบัตรรับรองพระแท้, หนังสือรับรองพระแท้, การันตีพระแท้ : พระเครื่องเมืองไทย สาขาปทุมธานี บจก.

 

 

พระพุทธโธน้อย (พิมพ์เล็ก หน้าตุ๊กตา)


คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ท่านกำเนิดเมื่อ วันอาทิตย์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย เวลา 11.20 นาฬิกา อันตรงกับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2437 ช่วงชีวิตของคุณแม่บุญเรือนนั้น ท่านประกอบคุณงามความดีมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือศิษยานุศิษย์ โดยการรักษาให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย

ถ้าจะกล่าวถึงคุณแม่บุญเรือนมีบทความหนึ่งที่ฟังแล้วซึ้งถึงสัจธรรม ก็เมื่อคราวที่คุณแม่บุญเรือนท่านได้เริ่มมีอาการป่วยของโรคไตและโรคหัวใจ ในปี พ.ศ 2507 บรรดาสานุศิษย์ได้กราบอ้อนวอนคุณแม่ว่า " คุณแม่เคยอธิฐานด้วยสัจจะวาจารักษาโรคร้ายของลูกๆได้ ทำไมคุณแม่จึงไม่อธิฐานเพื่อตนเองเสียบ้าง" คุณแม่ตอบว่า "ถ้าแม่อธิฐานเพื่อตนเอง ก็เท่ากับแม่อยากมีชีวิตอยู่ อยากมีความสุข อยากพบสิ่งใหม่ ๆบนพิภพ ซึ่งล้วนแล้วเป็นกิเลส แม่ทำเช่นนั้นไม่ได้" พระเครื่องที่คุณแม่บุญเรือนได้อธิฐานจิตและเป็นที่นิยมมากคือพระพุทธโธน้อย ที่สร้างขึ้นปี พ.ศ 2496 วัดอาวุธวิกสิตาราม องค์นี้เป็นพิมพ์เล็ก คอเนื้อเกิน เป็นองค์ประจำที่บอสของแอดอารธนาติดตัวเป็นประจำด้วยค่ะ

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


 พระเครื่องเมืองไทย สาขาปทุมธานี บจก.

รับออกบัตรรับรองพระแท้, หนังสือรับรองพระแท้, การันตีพระแท้, ออกบัตรรับรองพระแท้, บริการหนังสือรับรองพระแท้, บริการออกบัตรรับรองพระแท้, รับการันตีพระแท้, บัตรรับรองพระแท้, บริการการันตีพระแท้, บริการให้เช่าพระ, บริการรับเช่าพระ,  ใบเซอร์พระแท้, ให้เช่าพระ, รับเช่าพระ : พระเครื่องเมืองไทย สาขาปทุมธานี บจก.

บริษัทพระเครื่องเมืองไทย สาขาปทุมธานี  มีการบริการรับออกบัตรรับรองพระแท้และหนังสือรับรองพระแท้  ที่การันตีพระโดย พระเครื่องเมืองไทย สาขาปทุมธานี บจก. อ.โทน บางแค และทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการ พระเครื่องมากกว่า 20 ปี และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระเครื่องเป็นอย่างมาก การจะมาเช็คและออกบัตรรับรองพระแท้กับทางเราต้องนำองค์พระมาที่สาขาเท่านั้น ทางเราไม่รับเช็คพระในทางอินบ๊อคหรือไลน์ ต้องมาที สาขาเท่านั้นนะค่ะ เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดประการใดต่อลูกค้าและทางบริษัทเรา

ขั้นตอนการมาออกบัตรรับรองพระแท้และหนังสือรับรองพระแท้ ท่านที่มาเช็คพระหรือออกบัตรไม่ต้องนำองค์ไว้ที่สาขา ทางเราจะทำชั้นตอนในการออกบัตรไม่นานและท่านสามารถนำพระกลับได้เลย
ส่วนเรื่องค่าบริการการออกบัตรรับรองพระแท้
1. ออกบัตรรับรองพระเครื่อง 500 บาท  ( กรณีเช็คพระแล้วไม่แท้ทางเราโอนคืนทันที 300 บาท )
2.ออกหนังสือรับรองพระเครื่อง 1,000 บาท

(กรณีเช็คพระแล้วไม่แท้ทางเราโอนคืนทันที 700 บาท )  หากท่านอยากมั่นใจว่าองค์พระที่ท่านมีอยู่แท้หรือไม่ เชิญมาเช็คและออกบัตรรับรองพระกับเราได้ที่ บริษัทพระเครื่องเมืองสาขาปทุมธานี

ที่ตั้งบริษัทพระเครื่องเมืองไทย สาขาปทุมธานีอยู่ที่ โบ๊เบ๊ทาวเวอร์รังสิต ชั้น 4 ( เมอร์รี่คิงเก่า ) ตรงข้ามเซียร์รังสิต  ที่จอดรถสะดวกสบายมาก  เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - อาทิต

 

" ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.แต่หากท่านมาช้ากว่า17.00 สามารถโทมานัดก่อนล่วงหน้าได้ค่ะ "

 

สนใจติดต่อ
พระเครื่องเมืองไทย สาขาปทุมธานี บจก.
โบ๊เบ๊ทาวน์เวอร์ รังสิต ( เมอร์รี่คิงเก่า ) ตรงข้ามเซียร์รังสิต เลขที่ 7/4 ม.16 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : +669 5556 6168
เว็บไซต์ : t-amuletpathumthani.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.t-amulet.com

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์เรียงลูกด้ายลงพาเลทแบบ Full Auto, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า, หุ่นยนต์แพ็คสินค้า : ออโตเมชั่น เทคโนโลยี บจก.

 

 

หุ่นยนต์เรียงลูกด้ายลงพาเลทแบบ Full Auto


หลักการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประกอบด้วย ๒ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบทางกลของหุ่นยนต์ และระบบควบคุมหุ่นยนต์ ระบบทางกล หมายถึง ส่วนที่เป็นโครงสร้าง และส่วนที่ให้กำลังขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ส่วน ระบบควบคุม ประกอบด้วย ระบบบังคับการทำงานหุ่นยนต์ ระบบป้อนข้อมูลกลับ ตลอดจนการสอนหุ่นยนต์ให้ทำงานตามชุดคำสั่ง

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า, หุ่นยนต์แพ็คสินค้า, นำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, จำหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, นำเข้าหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า, หุ่นยนต์งานเชื่อม, นำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์ยกของ, หุ่นยนต์พ่นสี, อุปกรณ์ปรับความเร็ว , AC servo drive , Systrm controller : ออโตเมชั่น เทคโนโลยี บจก.
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า, หุ่นยนต์ยกของ, ออกแบบและติดตั้งระบบ Robot, ระบบออโตเมชั่น เทคโนโลยี4.0, แขนกลอุตสาหกรรม, Industrial Robot, Robot Pallet , หุ่นยนต์แพคสินค้า,  Case packer, robot palletizer
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย หุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรม
บริษัท ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ออกแบบระบบและการติดตั้งงานทางด้านของหุ่นยนต์ ซึ่งมีให้เลือกทั้งหุ่นยนต์มือหนึ่งและหุ่นยนต์มือสองซึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นและยุโรป เช่นงาน (Arc welding) , Spot welding , Cutting , Plasma cutting ,Palletizer งานซ่อมแซม ติดตั้ง และ Modify ปัจจุบันเราได้เปิดตัวแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น
บริษัท ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการรับออกแบบ ติดตั้งระบบ Robot Automation ในการกระบวนการผลิตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะงาน Robot Palletizer และ Robot Case Packer ได้มีลูกค้าหลายรายให้ความใว้วางใจ ทาง บริษัท ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งในโรงงาน ด้วยประสบการณ์ทางด้าน ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม PLC การออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์รองรับ สำหรับแขนกลอุตสหากรรม(Robot ) รวมถึงงานออกแบบชุดอุปกรณ์ สำหรับให้ลูกค้าใช้งานร่วมกับ Robot เช่น อุปกรณ์สำหรับหยิบจับชิ้นงาน , งานออกแบบ Jig จับชิ้นงานสำหรับงานเชื่อม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็นต้น
Service and Accessory Part /บริการ และอุปกรณ์เสริม

 


 •  Installing Robot

 •  

บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Robot ซึ่งมีให้เลือกทั้งหุ่นยนต์มือหนึ่ง และ Robot มือสองซึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่น และยุโรป สำหรับงานอุตสาหกรรมในการกระบวนการผลิตทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยเฉพาะงาน Robot Palletizer และ Robot Case Packer ด้วยประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม PLC เพื่อรองรับการทำงานของ Robot รวมถึงงานออกแบบชุดอุปกรณ์ สำหรับให้ลูกค้าใช้งานร่วมกับ Robot

 

สนใจติดต่อ
ออโตเมชั่น เทคโนโลยี บจก.
3/6 หมู่ที่ 11 ซ.คลองสาม 11/6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : +668 9684 3343
โทรสาร : +662 156 9384
อีเมลล์ : ph_sitta@hotmail.com,packingsale580@gmail.com
เว็บไซต์ : am-tech.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : am-tech.co.th

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15